Tel. stacjonarny

14 634 52 47

Tel. kom.

502 270 010

E-mail

sekretariat@osrodekrewalidacji.pl

Placówka oferuje różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. W ośrodku uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, relaksacyjnych i rehabilitacyjnych z dostosowaniem form i metod pracy do ich potrzeb. W ramach pracy z wychowankami ośrodka stosowane są  następujące terapie i metody:

Fizjoterapia – ośrodek  prowadzi kompleksową i wielostronną fizjoterapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Terapią objęci są wychowankowie przy zastosowaniu najnowszych i najlepszych metod pracy w zależności od potrzeb oraz możliwości psychoruchowych. Zajęcia ruchowe odbywają się w specjalnie wyposażonych i profesjonalnie do tego przygotowanych salach, a także na basenie. Zajęcia odbywają się najczęściej w formie indywidualnych jak i również zajęć grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanych fizykoterapeutów.

Terapia logopedyczna – zajęcia logopedyczne odbywają się w trybie indywidualnym, gdyż każde dziecko w inny sposób komunikuje się z otoczeniem. Dlatego dla każdego podopiecznego opracowany zostanie indywidualny program terapii, dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Fachowa opieka logopedy będzie kształtowała umiejętności komunikacyjne i językowe. Systematyczna terapia będzie koordynować zaburzenia mowy, usprawnia motorykę i aparat artykulacyjny, wypracowuje odpowiedni poziom sprawności językowej. Dzięki kształtowaniu nowych umiejętności komunikacyjnych i ciągłym modyfikowaniu metody postępowania z każdym wychowankiem, rozwija się możliwość porozumiewania się, kontakt z drugim człowiekiem.

Terapia psychologiczna – podstawową rolą psychologa w Ośrodku polega na przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy dziecka połączonej z wywiadem i współpracą z rodzicem. Prowadzenie dalszej pracy z dzieckiem ma na celu stymulację jego rozwoju zaczynając od sfery wzmacniania jego systemu samooceny oraz poczucia przynależności do grupy. Terapia będzie prowadzona indywidualnie przez wykwalifikowanego psychologa, bazując na różnych metodach usprawniających rozwój wychowanka.

Hipoterapia – terapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mająca na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Dzięki tej metodzie będzie można zmniejszyć zaburzenia równowagi, dążyć do poprawy reakcji obronnych, koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej wychowanków Ośrodka. Metoda ta stymuluje rozwój psychoruchowy dzieci, zwiększa motywację do wykonywania ćwiczeń, rozwija samodzielność a także wpływa na osłabienie reakcji nerwicowych, relaksując wychowanka podczas kontaktu ze zwierzęciem.

Integracja sensoryczna- to proces, w którym mózg organizuje i interpretuje informacje pochodzące z różnych zmysłów, aby umożliwić efektywną odpowiedź na bodźce z otoczenia. Jest to istotny element rozwoju sensorycznego, który wpływa na zdolność jednostki do skutecznego funkcjonowania w codziennym życiu. Terapia integracji sensorycznej, opracowana przez Jean Ayres, jest podejściem terapeutycznym, które ma na celu poprawę przetwarzania sensorycznego u osób z zaburzeniami rozwoju, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu czy ADHD.

Arteterapia – rozwój aktywności plastycznej jest powiązany z całokształtem rozwoju dziecka, dlatego też zajęcia są poprzedzone obserwacją, pozwalającą na określenie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków Ośrodka. Podstawą tworzenia form plastycznych stanowi różnorodność postrzegania otoczenia i reagowanie na nie. Zadaniem terapeuty jest zbudowanie przestrzeni, w której dziecko będzie mogło bezpiecznie odkrywać świat przedmiotów i zjawisk czując się akceptowane i otoczone opieką.

Jednocześnie podajemy numery telefonów do kontaktów z Ośrodkiem