Zasady rekrutacji

Do Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przyjmowane są dzieci i młodzież:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w wieku od 7 do 24 lat.

soulful moment. portrait of mother and her beloved son with disability in rehabilitation center

Uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych do którego w zależności od rodzaju niepełnosprawności dołącza się:
– kwestionariusz ucznia zawierający informacje o dziecku, jego najbliższych i otoczeniu,
– orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
–  w przypadku niepełnosprawności sprzężonej decyzję dyrektora szkoły, do której dziecko zostało przyjęte zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Formularz zgłoszeniowy

 


    Zapisz swoje dziecko