Zasady rekrutacji

Do Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przyjmowane są dzieci i młodzież:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w wieku od 7 do 24 lat.

soulful moment. portrait of mother and her beloved son with disability in rehabilitation center

Uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych do którego w zależności od rodzaju niepełnosprawności dołącza się:

  • kwestionariusz ucznia zawierający informacje o dziecku, jego najbliższych i otoczeniu,
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • decyzję dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, do której dziecko zostało przyjęte zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (nie dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim).

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść zgłoszenia