O nas

Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli (Gmina Skrzyszów) jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Ośrodek rozpocznie swoją działalność 1 września 2015 r.

Głównym celem oddziaływań edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych będzie umożliwienie wychowankom osiągnięcia pełni rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę ich możliwości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Wychowankowie objęci będą m.in. rehabilitacją ruchową, terapią logopedyczną, muzykoterapią, arteterapią, hipoterapią i dogoterapią. Bardzo ważnym elementem w pracy ośrodka jest tzw. rehabilitacja społeczna. Wychowankowie wyjeżdżać będą do teatru, do kina, na basen, uczestniczyć w audycjach umuzykalniających odbywających się na terenie ośrodka lub będą brali udział w różnych imprezach poza terenem placówki.
Nad bezpieczeństwem, stroną dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą dla wychowanków Ośrodka czuwać będzie wykwalifikowana kadra wychowawców z kwalifikacjami zgodnymi z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Ponadto każdy nauczyciel wychowawca, zgodnie z przepisami w tej materii będzie miał zagwarantowaną pomoc nauczyciela.

Nauczyciele będą dysponować odpowiednimi pomocami dydaktycznymi i sprzętem audiowizualnym. Materiały, narzędzia i pomoce potrzebne do zajęć będą dostępne niemal bez ograniczeń. Ośrodek dysponował będzie sprzętem rehabilitacyjnym pozwalającym na prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi dowóz wychowanków do ośrodka jest finansowany w całości przez gminę, w której zamieszkuje dany wychowanek. Wybór sposobu dowozu tj. własny, organizowany przez gminę lub ośrodek należy do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ośrodka.

Jednocześnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, nie mogących uczestniczyć w zajęciach w ośrodku, przewidujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne w ich własnych domach rodzinnych.